• Huang Yuxing
  HuangYuxing(b.1975)wasborninBeijing.HegraduatedfromtheMuralPaintingDepartmentofCAFAin2000....
 • Zhu Xiaohe
  Zhu Xiaohe
  1956 Born in Chongqing, Sichuan Province
  1986 Graduated from Sichuan Fine Arts Institute
  Currently works and lives in Chongqing ...
 • Yang Shu
  ...
 • Yang Shenzhong
  ...